آموزش تنظیمات نهایی نرم افزار و قراردادن آن در مارکت بازار